همایش بزرگ تجلیل ازفرهنگیان برترشهرستان رامسر

شنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1389

                                                 بنام یزدان پاک

همایش بزرگ تجلیل ازفرهنگیان برترشهرستان رامسربا حضوردکتررئیسی معاون وزیرورئیس سازمان نوسازی مدارس کشوردرسالن ورزشی شهید چمران. 

برای دیدن عکس های این مراسم اینجا را کلیک فرمایید.

محمد صالح رضاخانی رئیس آموزش وپرورش شهرستان رامسردراین جلسه ضمن عرض وسلام وادب به پیشگاه آقا امام زمان(عج) وآرزوی سلامتی وتوفیق وسرافرازی برای مقام معظم رهبری وگرامی داشت یاد وخاطرۀ همه شهیدان وشهدای دانش آموزاظهارداشت:وظیفه خطیری دردستگاه تعلیم وتربیت بردوش همۀ ماست که انشاءا...بتوانیم با همت مسئولین شهری،استانی وکشوری به نحومطلوب وشایسته به انجام برسانیم.وی دربخش دیگری ازسخنان خود اجمالاًبه موفقیتهای به دست آمدۀ همکاران خود دربخشهای آموزش وپرورش پرداخت،ودرهمین راستا اظهارداشت:ما درانتخاب معلمان نمونه برای دومین سال پیا پی معلم نمونه کشوری داشتیم وهمچنین به تعداد 20نفرمنتخب شهرستانی.

رئیس بزگداشت ستاد هفته مقام معلم درادامه بیان داشت:قبولی کنکور

سراسری در6سال متوالی وپیاپی به عنوان مقام نخست برتراستانی ورتبه

دوم استانی درحوزه پژوهش،رتبه سوم استانی درموفقیتهای شورای آموزش وپرورش و...،که درسال گذشته آموزش وپرورش رامسربیش از30مورد درحوزه های آموزشی  ،پژوهشی ،فرهنگی،ورزشی و...

ما دارای کرسی مقام شدیم.وی درپایان سخنان خود بیان داشت:بیش از50% مدارس ما تخریبی است که دربخشهای مختلف علی الخصوص

درحوزۀ ورزشی ما یک سالن ورزشی سرپوشیده برای دانش آموزان نداریم ،که عزیزان فرهنگی شهرستان علارقم همۀ کاستیها وکمبودها

توانستند زمینه ای رافراهم کنند که منجرشد تا این دستاوردها وخدمات

افتخارآمیزرابرای مردم فهیم شهرستان رقم بزنند که انشاءا...همه بتوانیم

دراین دستگاه حساس وظریف وظیفه خطیرخود رابه نحوشایسته انجام دهیم.دکتررئیسی معاون وزیرورئیس سازمان نوسازی کشورنیزدراین جلسه نیزضمن تبریک پاسداشت روزمعلم وشرکت دراین مراسم بزرگداشت مقام معلم درجمع فرهنگیان شهرستان،اززحمات این عزیزان وهمۀزحمتکشان عرصه تعلیم وتربیت مورد تقدیرقرارداد وبیان داشت:

بزرگان به خوبی توصیف کردند مراتب معلم وجایگاه معلم وبی شک شما ازرسانه ها هم شنید یدمقام معظم رهبری چه زیبا وچه خوب جایگاه معلم ونقش معلم راترسیم کردند،انتظاراتی که ازمسئولین تربیت معلم داشتند خاص نظام آموزش ما ودانش آموزان وفرهنگیان واین که ما به نقطه ای

برسیم که مطلوب نظام اسلامی ایران وخاص شهداء وخاص کسانی که

جانشان رابرای انقلاب فداکردند،انشاءا...شاهد عروج چنین عزیزانی در

عرصۀتعلیم باشیم که ازنظام تعلیم وتربیت خارج می شود.وی درادامه بیان داشت:معلمی یک شغل نیست بلکه یک شغل انبیاء وراه انبیاء است

که این توصیف امام(ره)برآمده ازمبانی دینی ماست،که خروجی آن نیز

انسانهای عالم،شجاع وآگاه است که نقش معلمی رادرهمۀ جوامع برجسته

می کند.دکتررئیسی درهمین راستاتصریح کرد:معلم می تواند دانش آموز

رابه سمتی ببرد که جانش رافدای دینش،مملکت واعتقاداتی که ازمعلم بجا

گذاشته شده بکند ونقش معلم نقش سازنده است.رئیس سازمان نوسازی کشورهمچنین گفت:سیاستهای وزارت آموزش وپرورش نقش محوری رابه معلم ودانش آموزداده تا جایگاه معلم به شکلی درجامعه ترسیم بشود

تا آن احترام درجامعه واجتماع حفظ شود.وی درپایان سخنان خود اظهارداشت:هرروز12پروژه درآموزش پرورش وهر2سال یک مدرسه درکشورساخته شده که بیش از13میلیون و200هزارمترمربع فضای آموزشی درکشورساخته شده است.وی با انتقاد به اینکه استان مازندران ورامسرازنقطه مطلوب فاصله دارد تصریح کرد:همه تلاش کنیم تا فضای

آموزشی مطلوب رابهسازی نمائیم. 

رامسر:احمد برفی نماینده وخبرنگارشمیم شمال،پیام کشاورز،موج شمال،حلاج،ساحل سبز،کایرو...هفته نامه های استان مازندران. 

برای دیدن عکس های این مراسم اینجا را کلیک فرمایید.