X
تبلیغات
زولا

گزارش مشروحی از تفاهم نامه رامسر و قطر

چهارشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1389

گزارش مشروحی از تفاهم نامه رامسر و قطر

امیرقطرگفته رامسرقطعه ای ازبهشت است وطرف قطری بسیارعلاقمند بودند دراستان مازندران بخصوص رامسرسرمایه گذاری ویژه صورت گیرد.

رامسر:احمد برفی نماینده وخبرنگاررسانه ها وهفته نامه های استانی.

خانم رقیه پروانه مسئول روابط عمومی واموربین الملل شهرداری رامسردرجلسه باحضوراصحاب رسانه های گروهی وخبرنگاران فعال شهرستان رامسردرخصوص اطلاع رسانی دست آورد بازگشت مهندس محسن مرادی شهرداربرنامه محورشهرستان به اتفاق سخنگوی شورای شهررامسرازکشورقطرازخبرنگاران تقدیروتشکرکرد.مهندس محسن مرادی ازشهرداران موفق وبرنامه محورشهرستان نیزدراین جلسه طی سخنانی اظهارداشت:یکی ازسازوکارهای بحث توسعه شهری درکشورها،حوزه ارتباط وتعامل شهرهای کشوراست،وهرکشوری بتواند ارتباط قوی تری با همجوار وشهرهای بزرگ دنیا داشته باشد موفقیت آن درتوسعه شهری بیشتراست.وی تصریح کرد:روابط اجتماعی است که برارتقاءتوسعه شهری می انجامد ودرروابط شهری می توان کیفیت زندگی راافزایش داد ونگاه گردشگری دررامسربایدبه گونه ای باشد که حقوق شهروندی رعایت وشهروندان احساس رضایت خاطروآرامش داشته باشند.

مهندس مرادی شهردارخستگی ناپذیرشهرتوریستی رامسردرادامه سخنان بیان داشت:درشهررامسرباید بحث صنعت گردشگری رادرهمه جای دنیاتقویت نمائیم که خوشبختانه جایگاه شهررامسر

درسلسله مراتب سازمانی جای خود رادرسطح کشورپیدانموده است وباید تقویت شود چون هدف ما بالابردن خدمات عمومی ورفاهی مردم شهرستان است واین میسورنیست مگرما این که ارتباطات راتوسعه دهیم.

شهرداررامسردرهمین راستا تصریح کرد:توافقنامه ها وتفاهم نامه هاباید توسعه یابد،ورامسربه عنوان آوازۀ بین المللی باید این جایگاه رادرهمه جای دنیا آنرابشناسانیم.شهرداررامسرادامه داد:موضوع خواهرخواندگیها بهانه ایست که تا شهرهای دنیا با هم ارتباط داشته باشند وهرشهرتنها زمانی می تواند خواهرخواندگی داشته باشد که درواقع آن وجه تسمیه وویژگیهای خواهرخواندگی راداشته ورامسرآن ویژگیها رادارد که ما برای توسعه وپیشرفت شهررامسربرای دومین بارآنراپیگیری کردیم.

مهندس مرادی درهمین زمینه تصریح کرد:استاندارمازندران هم نیزتأکید مضاعف داشتند که رامسرنیزبا یکی ازکشورهای حاشیه خلیج فارس خصوصاً کشورقطرروابط دوستانه وتفاهم نامه برنامه ای برقرارنماید که کشورقطرازلحاظ رتبه بندی حجم سرمایه گذاریها،کشورنوزدهم دردنیا است واین یک فرصت خوبی است برای ما درچارچوب سیاستهای بین المللی.

شهرداررامسردرادامه بیان داشت:مقدمات این کارنزدیک به دوماه طول کشید تا به اتفاق استانداروسخنگوی شورای شهرجهت انعقاد خواهرخواندگی به دوحه قطررفتیم تا درچارچوبها وعرف بین المللی قرارداد بسته شد.مهندس محسن مرادی شهردارمردمی شهررامسرهمچنین یاد آورشد:طرف قطری بسیارعلاقمند بود این کاردراستان مازندران بخصوص رامسرانجام گیرد وامیرقطرگفته رامسرقطعه ای ازبهشت است که امیدوارم این یک رابطه مبارکی باشد برای تعامل همه جانبه درروابط بهتر که این دومین قرداد خواهرخواندگی است که ثبت شده است وازنظرارتقاء درجه بندی واقتصادی این قراردادها برای شهرها مهم است که بخشی از سرمایه گذاریهای آنها به نوعی مستقیم وغیرمستقیم وارد شهررامسرخواهد شد.

اسماعیل گوهرستمی رئیس شورای شهررامسرنیزدراین جلسه بیان داشت:شورای شهررامسربا ظرافت وحساسیت خاصی برای جذب سرمایه گذاربرنامه های خوبی داشته وبا آمدن مهندس مرادی شدت عمل بیشتری به خود گرفته وتا کنون موفق شدیم دوپروژه سرمایه گذاری رابا سرمایه گذاردررامسرداشته باشیم.

1=پروژه آبی ساحلی رامسر. 2=بازسازی پلاژشهرداری . که حرکتهای خوبی درحال انجام شدن است.رئیس شورای شهررامسرهمچنین تصریح کرد:شورای شهررامسرحساسیت خاصی راروی زمینهای ساحلی دارند که این زمینها دراختیار

بخش خصوصی قرارگرفته که به شکل سنتی درحال کاراست که مورد قبول نیست.وی درادامه سخنان بیان داشت:بحث ترافیک شهررامسریک معضلی است که ازسالهاست با آن دست به گریبانیم که به دلیل نزدیکی کوه ودریا وفاصلۀ کم آن درطرح جامع وطرح تفضیلی،جادۀ کمربندی پیش بینی شده است که با آمدن طرح بین المللی توسعه فرودگاه این برنامه تحت شعاع قرارگرفته است.وی درخصوص تکمیل پل قسمت شرقی صفا رود

بیان کرد:نیازمند به اعتبارات ویژۀ دولت هستیم که امید واریم تا پایان سال اعتبارآن تحقق یابد.

وی درخصوص رفتن به مساجد سطح شهردردورۀ سوم شورای شهروپیگیری انتظارات مردم گفت:آسفالت کوچه ها ورسیدگی به نظافت سطح شهروحمل زباله ها وبازگشایی کوچه ها،خواسته ها وانتظارات کوتاه مدت مردم واولویت ما بود که شورای شهردر

خصوص جمع آوری زباله،مشکلات راتاحدودی مرتفع وپیگری

بحث آسفالت کوچه ها انشاءا...درسال 89دردستوربرنامه اصلی ماست.مهندس مرادی ازشهرداران موفق استان درپایان این گفتگو

بیان داشت:انشاءا...درطی چند روزآینده با منابع مالی وسیعی که وارد شهرخواهد شد شاهد تحولی اساسی خواهیم بود،وما درسال جاری بیشترین منابع مالی استان رابه خود اختصاص دادیم وگیرآن فقط تصرفات زمینهای ساحلی است که شهرداربا آن درگیراست که امید وارم این تصرفات رفع ویک کاراساسی برای 20سال آینده شهرداشته باشیم.وی درهمین راستا تصریح کرد:حتی امروزازسوی استاندار500میلیون تومان برای زیبا سازی ساحل اختصاص داده شده است که اعتبارات اولیۀ آن برای ساحل سازی

3میلیارد ریال است وازمحل اعتبارات استانی برای اجرای فازاول پلاژژیلواختصاص داده خواهد شد.مهندس مرادی هویت رامسررادرتوسعه صنعت توریسم دانست وبیان داشت:سرمایه گذارحمایت می خواهد وباید فرهنگ سازی وهمه کمک بکنیم تا افکاردیدمان را دررامسرجهانی کنیم وفضای بسیارخوبی برای توسعه شهری حاکم است تا انشاءا...این عقب افتادگی 15ساله راجبران کنیم.وی فرهنگ مردم رامسررافرهنگ بلند نظروبا شخصیت انسانی اخلاقی بالاوخونگرم ومهمان نوازخطاب کردوتصریح نمود:باید درتوسعه شهررامسرمنافع جمعی برمنافع شخصی ترجیح داده شود.