گزارشی از جلسه ویژه شهرداری و شورای شهر رامسر

سه‌شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1389

گزارشی از جلسه ویژه شهرداری و شورای شهر رامسر 

جلسه شهرداران واعضای شورای شهررامسروکتالم با خبرنگاران فعال رسانه های گروهی درخصوص افزایش غیرمتعارف هزینه های بیمه ساختمان وتأثیرآن درافزایش ساخت مسکن شهری.

رامسر:احمد برفی نماینده وخبرنگارکایر،پیام کشاورز،موج شمال،ساحل سبز،حلاج،شمیم شمال و...هفته نامه های استانی گیلان ومازندران.

اسماعیل گوهرستمی ریاست شورای شهررامسردراین جلسه ضمن تبریک ایام شعبانیه ومیلاد امام زمان(عج) به حضاراظهارداشت:این جلسه درخصوص تبادل نظربا اعضای شورای شهروشهرداران درراستای افزایش بیمه ساختمانی سازمان تأمیین اجتماعی است که ازسوی سازمان این بخشنامه به ما ودستگاه های اجرائی ابلاغ شده است.وریاست شورابا این سئوال که افزایش حق بیمه برچه اساس ومبنایی صورت گرفته است بیان داشت:این افزایش چندین برابری باعث خواهد شد آنهایی که به شهرداری مراجعه می کنند با افزایش این مبلغ ازهمان جاپا راپس می کشند برای ساخت وسازمسکن که این افزایش بیش از120%درصدی براساس ارزش افزایش معاملاتی است که این افزایش باعث می شود مردم روبه ساخت وسازهای غیرمجازخواهند آورد.

مهندس پارساریاست اداره تأمین اجتماعی شهرستان رامسرنیزدراین جلسه بیان داشت:این قانون باافزایش بیش از3000هزاردرصدی است که اگراین قانون اجراشود شهرداریها راباسازمان درگیرمی کند واین افزایش غیرمتعارف است واثرگذارنیزبوده است.وی همچنین تصریح کرد:اگردر

این بخشنامه نگاه شهرستانی باشد جواب نخواهد داد وباید به آن استانی نگاه کنیم که این قانون در3دوره بازنگری شده است.وی درادامه بیان داشت:ازطریق نمایندگان مجلس پیشنهادات این جمع به استاندارانعکاس داده شود که بازخورد آن چه موانعی ایجاد می شود.رئیس تأمین اجتماعی شهرستان رامسردرپایان سخنان خود بیان داشت:این افزایش بیش از3000هزاردرصدی افزایش غیرمتعارفی است برای هزینه های بیمه ساختمان واین قانون باید معلق شود.مهندس معیری رئیس شورای شهرکتالم وساداتشهرنیزدراین جلسه بیان داشت:بااجرای این مصوبه مردم تشویق خواهند شد به ساخت وسازهای غیرمجازواین مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت برای اینکه بااجرای این مصوبه درآمد شهرداریها نیزکاهش می یابد.مهندس مرادی شهرداربادرایت شهررامسرنیزدراین جلسه بیان داشت:این یک جلسه کم است باید جلسات شهرستانی بزرگتری برگزارگردد.وی درهمین راستابیان داشت:پیشنهاد من این است که شورای شهرکتالم وساداتشهرورامسربیشتردراین قضیه تبادل ونظروبحث گردد وماحصل نتایج نیزبه استاندارانعکاس داده شودو من هم ازتهران پیگیرآن خواهم بود.مهندس مرادی شهردارپرتلاش وخستگی ناپذیرشهرزیبای رامسردرادامه تصریح کرد:سازمان تأمین اجتماعی خصوصی ودولتی است وبیشتردنبال منافع خود است واین نگاه دراین بخشنامه کاملأ صنفی ویکطرفه است وباید اصلاح شود ودرراستای منافع مردم صورت گیرد.

مهندس مرادی شهرداربابرنامه شهررامسرنیزهمچنین بیان داشت:امروزشهرداریها مکلفند که تمام صدوردفترچه ساختمان وخدمات قبل وبعد ازفروش راکاملا گام به گام توضیح داده شده ولی این قانون یک مقدارشفاف نیست وکاملا می تواند به نفع خود سازمان تفسیرشود واین کاملأ باذات بیمه گذارمغایرت دارد.

مهندس مرادی درپایان سخنان خود بیان کرد:پیشنهاد من این است که اصلاح آئینامه ومصوبه وهمچنین درخواستهای مردم به استاندارانعکاس داده شود که مسلماً دراین مدت کوتاه این قانون به ساخت وسازشهروشهرداریها ضربه خواهدزد.